OBCHODNÍ PODMINKY

Předmět činnosti

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

Otevírací doba a rozvoz

Provozovna Pizzerie Morava mají otevírací dobu od 11:00 do 23:00, která může být změněna. Telefonické a on-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 25-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu. Pizzerie Morava si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky na 238 kč při rozvozu zdarma (nápoje a přílohy nevozíme samostatně) a právo nerozvážet do některých oblastí.

Platební podmínky

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, kartou na webu pizzeriemorava.cz, nebo bankovním převodem v případě uskutečnění objednávky na www.pizzeriemorava.cz, popřípadě přes smluvní partnery. Pizzerie Morava si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Pokud odebíráte více surovin, než přidáváte, tak výsledná celková cena za produkt nemůže být menší, než výchozí cena pizzy nebo jídla. Kuriér (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH.

Produkty

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

Akce, speciální nabídky, slevy

Pizzerie Morava si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů. Dá se požit jen jednu z akci nebo balíčků (například: při objednání baličku Hit Prodej ne platí sleva 15% př odběru s sebou)

Doručení objednávek

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Pizzerie Morava nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.

Reklamace

Pizzerie Morava doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta rešení podle reklamařniho řadu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Firemní email pizzeriemorava@gmail.com slouží pro podávání reklamací. Na tento e-mail můžete posílat vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání.

Ochrana osobních údajů

Potvrzením a odesláním objednávky nebo sdělením při telefonické objednávce dáváte souhlas k dalšímu využití Vámi uvedených osobních údajů za účelem zásilkového prodeje v rámci společnosti chutny vyber s.r.o.. V zájmu zkvalitňování služeb může být Váš hovor zvukově zaznamenán.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže se jedná o poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 7 dnů od převzetí plnění.

Reklamační řád

Reklamační řád

  1. Tento reklamační řád vztahuje se na produkty v nabídce obchodní společnosti chutny vyber s.r.o. které byli vyrabené v provozovně Pizzerii Morava., které bylo zakoupeno u společnosti chutny vyber s.r.o. a které bylo řádně zákazníkem reklamováno. Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti chutny vyber s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána učtenka a dodaci list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas s podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu). Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v době vyroby a doručovaní zboži vlastním kurierem.
  2. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno kurierem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol, vyfotít zboží a zaslat foto na adresu pizzeriemorava@gmail.com s poznámkou “reklamace”. Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, příjmový pokladní doklad, škodní protokol, apod.). Reklamaci řeší kupující přímo v místě objednávky nebo nákupu zboží, a to s pověřeným pracovníkem prodávajícího. Příslušný pracovník je povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol a to ve dvou vyhotoveních (jeden pro prodávajícího a jeden pro kupujícího). Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho vadnost. Prodávající je povinen sepsat s kupujícím reklamační protokol ve dvou vyhotovení, který bude mimo jiné obsahovat : specifikaci výrobkunázev zboží, specifikaci vady, způsob a místo nabytí zboží, identifikaci kupujícího. Reklamované zboží je povinen kupující zaplatit ve sjednané lhůtě bez ohledu na to, zda již reklamace byla vyřízena. V případě výměny, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené produkty nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak.
  3. Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek: a) kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží, b) vždy musí být specifikována konkrétní vada, c) vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením. Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly. IV. Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 12.9.2015 Obchodní společnost chutny vyber s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu. V Brné dne 12.9.2016 Změny vyhrazeny! Platí do data nového vydání! Veškeré požadavky můžete uplatnit na adrese chutny vyber s.r.o. Pizzerie Morava Smetanova 1, Brno Tel: + 420 777 005 898 e-mail: pizzeriemorava@gmail.com

Sign up for our newsletter and get 20% discount on the next order.

pizzeriemorava

Simplify ordering pizzas in the future

Register now
nahrává se...
Запросов 200, за 0,576 секунды.